1. Modele de formulare pentru aderare la  S.N.P.R. Decus

 • Membru titular (pentru membrii încă în activitate); 
1.1. Model cerere de adeziune – membru titular
 • Membru simpatizant (pentru pensionari sau persoane care au sprijinit organizația) ;
1.2.Model cerere de adeziune-membru simpatizant

2. Model de formular pentru retragere din  S.N.P.R. Decus

1.3. Model cerere de retragere din S.N.P.R. Decus Calitatea de membru – prevederi statutare  Art. 11 Pot fi membri ai Sindicatului orice polițist, funcționari publici sau personal contractual din M.A.I., indiferent de funcție sau grad profesional, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică, conform legii. Calitatea de membru se dobândește prin completarea adeziunii de înscriere în organizație și plata cotizației. Art. 12 În cadrul Sindicatului pot fi primiți ca membri onorifici personalități marcante ale vieții publice care, prin atitudini sau fapte cotidiene, au dovedit atașament fată de idealurile și aspirațiile Sindicatului. Art. 13 Pot fi primite în cadrul Sindicatului, ca membri simpatizanți, persoane fizice care, prin atitudini sau fapte cotidiene, au dovedit atașament fată de idealurile și aspirațiile Sindicatului. Membrii Sindicatului care se pensionează din structurile M.A.I. pot deveni, la cerere, membrii simpatizanți ai organizației. Art. 14  Membrii onorifici nu au drepturi sau obligații în cadrul Sindicatului, cu excepția membrilor fondatori. Membrii simpatizanți pot face parte din Comisii și Subcomisii ale Sindicatului. Încetarea calității de membru onorific sau de membru simpatizant se dispune de Biroul Executiv al Sindicatului, fără drept de contestație. Art. 15 Este interzis membrilor aleși în Biroul Executiv sau în Consiliul Sindicatului să implice sau să-și asocieze rudele și soțul/soția cu activitățile Sindicatului, chiar dacă serviciile aduse Sindicatului de către rude, soț/soție nu sunt remunerate. Rudele, soțul/soția membrilor aleși în Biroul Executiv sau în Consiliul Sindicatului pot fi membri onorifici sau simpatizanți ai Sindicatului. Art. 16 Persoana prevăzută la art. 11 alin. 1 poate renunța oricând la calitatea de membru al Sindicatului. Renunțarea se face în scris, printr-o comunicare adresată organizației din care face parte membrul de Sindicat. De la data înregistrării comunicării în registrul de intrare-corespondență al Sindicatului, fostul membru nu mai datorează cotizație sindicală. Art. 17 Calitatea de membru al Sindicatului se pierde prin:
 1. renunțarea expresă;
 2. deces;
 3. excludere din rândurile Sindicatului;
 4. demisia sau transferul din structurile M.A.I.;
 5. la încetarea raporturilor de serviciu ori desfacerea contractului individual de munca cu structurile M.A.I., în urma săvârșirii unor abateri disciplinare. În situația în care membrul exercită căile de atac împotriva dispoziției de destituire din funcția publică sau de desfacere a contractului de muncă, calitatea de membru se pierde după epuizarea căilor de atac.
            Art. 18 Bunurile donate Sindicatului și cotizațiile achitate nu se restituie membrului care părăsește sub orice formă organizația. Art. 19 Membrii Sindicatului au următoarele drepturi:
 1. să participe la activitățile Sindicatului;
 2. să utilizeze baza materială a Sindicatului în interesul acestuia;
 3. să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă privitoare la sindicat;
 4. să se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamații la orice nivel al Sindicatului și să primească răspuns;
 5. să fie informați și consultați asupra activității Sindicatului;
 6. să aibă acces la mijloacele de informare ale Sindicatului;
 7. să beneficieze de toate formele de apărare, sprijin și ajutorare ce stau la îndemâna Sindicatului;
 8. să renunțe la calitatea de membru al Sindicatului;
 9. să candideze pentru ocuparea unei funcții în cadrul organelor de conducere și control ale Sindicatului, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.
            Art. 20 Pot fi aleși în organele de conducere membri ai organizației sindicale „DECUS” care au capacitate de exercițiu deplină și nu au fost condamnați penal, având cazier penal.             Art. 21 Membrii aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, personalul de specialitate și administrativ din aparatul acestora pot fi salarizați, în baza unui contract de muncă, din fondurile organizației sindicale. În funcțiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajați și salariați ai altor unități, urmând ca aceștia să își desfășoare activitatea în afara programului de muncă, precum și pensionari. Persoanele încadrate potrivit alin. (2) pot cumula, în condițiile prevăzute de lege, salariul și, după caz, pensia cu veniturile obținute din activitatea prestată la organizația sindicală.        Art. 22  Membrii Sindicatului au următoarele obligații: a) să plătească la datele stabilite, cotizația de Sindicat; b) să respecte statutul Sindicatului și hotărârile adoptate de forurile de conducere; c) să contribuie, după posibilități, la îndeplinirea scopurilor Sindicatului; d) să participe la întruniri ordinare și extraordinare în cadrul organizatoric propriu; e) să aplice hotărârile luate și sa se solidarizeze activ cu acțiunile stabilite statutar în cadrul Sindicatului f)  să nu angajeze Sindicatul în nici o activitate fără a avea mandat statutar; g) să respecte prevederile legale cu privire la incompatibilități, în cazul persoanelor alese în funcțiile de conducere ale Sindicatului și în cazul persoanelor ce sunt salarizate de Sindicat în baza unui contract de muncă;

Inregistreaza-te pentru a beneficia de avantajele statutului de membru.

Inregistrare